Achtergrond

Kaderopleiding Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Inleiding

Doel van de Kaderopleiding Palliatieve Zorg is de deskundigheid van artsen op het gebied van palliatieve zorg te vergroten, dusdanig dat deze deskundigheid ook weer verder kan worden uitgedragen. Toepassen van het geleerde in de (eigen) palliatieve praktijk en reflectie daarop vormen de basis van de kaderopleiding. Na afronding van de opleiding kunnen de deelnemers andere zorgverleners op dit gebied adequaat ondersteunen door het geven van informatie en/of adviezen en het verzorgen van scholing. Tevens zijn zij toegerust voor het bijdragen aan lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen op het terrein van de palliatieve zorg.

Achtergrond

Palliatieve zorg is lange tijd vooral in verband gebracht met zorg rondom de stervensfase. De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor het belang van palliatieve zorg tijdens eerdere fasen van chronische ziekten. Palliatieve zorg wordt verleend door verschillende zorgverleners en op verschillende plekken: thuis, in een hospice, of op palliatieve zorgafdelingen van verpleeg- of ziekenhuizen.

In Nederland is er voor gekozen om palliatieve zorg als generalistische expertise te zien. Artsen die bij de palliatieve zorg betrokken zijn, kunnen in het algemeen een goede kwaliteit van zorg bieden. Desondanks is in bijzondere of complexe situaties vaak behoefte aan aanvullende deskundigheid. Sinds 1998 kent Nederland consultatieteams palliatieve zorg waar zorgverleners om advies en ondersteuning kunnen vragen. Ook zijn er in den lande ondersteuning in de vorm van PaTz-groepen waarbij huisartsen en thuiszorg samen casuïstiek bespreken. De afgelopen jaren krijgen palliatieve teams waarbinnen zorgverleners multidisciplinair samenwerken ook in ziekenhuizen een steeds belangrijker plaats. De Kaderopleiding Palliatieve Zorg bereidt de deelnemer voor op een rol als consulent. Kaderartsen zijn vaak ook betrokken bij onderwijs en begeleiding van peer- en toetsgroepen in hun regio.

Doelgroep

De Kaderopleiding Palliatieve Zorg richt zicht primair op huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten. Als er ruimte voor is kunnen  medisch specialisten met een focus in palliatieve zorg deelnemen. Voorwaarden voor deelname zijn:

  • De arts dient ten minste 3 jaar werkzaam te zijn in het vakgebied waarvoor hij geregistreerd is.
  • De arts is ten tijde van de opleiding actief werkzaam binnen de palliatieve zorg.

Opzet opleiding

De opleiding bestaat uit een cursorisch deel en een persoonlijk leertraject. Beide sluiten nauw op elkaar aan, zowel wat betreft inhoud als wat betreft methode van leren.

De opleiding heeft 20 cursusdagen, verdeeld over 10 tweedaagse bijeenkomsten. Daarnaast bestaat de opleiding uit voorbereidingsopdrachten voor de tweedaagse bijeenkomsten en het uitwerken van opdrachten, het uitvoeren van oefenconsultaties, het houden van een onderwijspresentatie, een kwaliteitsverbeterproject inclusief een posterpresentatie, stagedagen, het schrijven van reflectieverslagen en het inzichtelijk maken van het eigen leerproces middels een portfolio.

Ga naar de inhoud