Opleiding

Kaderopleiding Palliatieve zorg

Doel van de Kaderopleiding Palliatieve Zorg is de deskundigheid van artsen op het gebied van palliatieve zorg te vergroten. Toepassen van het geleerde in de (eigen) palliatieve praktijk en reflectie daarop vormen de basis van de kaderopleiding. Na afronding van de opleiding kunnen de deelnemers andere zorgverleners op dit gebied adequaat ondersteunen door het geven van informatie en/of adviezen en het verzorgen van scholing. Tevens zijn zij toegerust voor het bijdragen aan lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen op het terrein van de palliatieve zorg.

Programma

In de opleiding staat deskundigheidsbevordering van de deelnemer op het gebied van palliatieve zorg, consultatievaardigheden en onderwijsvaardigheden centraal. Onderwerpen die aan de orde komen, belichten de verschillende dimensies van palliatieve zorg en zijn gericht op somatische, pychosociale en spirituele aspecten van de zorg. Ook de zorg voor de deelnemer in zijn rol als arts komt aan bod. Het cursorisch deel van de opleiding wordt verzorgd door externe deskundigen, mentoren en twee stafdocenten.

Leren

Het leerproces van het cursorisch deel van de opleiding bestaat uit drie stappen: voorbereiden van de stof door lezen en bestuderen van relevante literatuur, interactief bespreken hiervan met externe deskundigen tijdens de opleidingsdagen en uitwerken in schriftelijke opdrachten achteraf. Van elke tweedaagse wordt een reflectieverslag gemaakt. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun leerproces en dienen hun planning en vorderingen inzichtelijk te maken in het eindverslag leerproces. Dit deel van het leerproces, het persoonlijke leertraject, wordt regelmatig besproken en begeleid in een mentorgroep. Dit is een subgroep bestaande uit acht deelnemers, die wordt begeleid door een mentor. Daarnaast wordt in de mentorgroepen gereflecteerd op vragen en problemen in de begeleiding van eigen patiënten en wordt de rol van consultatiegever geoefend. Als methode wordt hierbij gebruik gemaakt van onderlinge consultatie.

Stage

Doel van de stage is om meer inzicht te krijgen in de werkwijze van deskundigen op het gebied van de palliatieve zorg of van hun organisatie, bijvoorbeeld een hospice, een pijnteam of een consultatieteam palliatieve zorg. De keuze van de stage hangt af van de eigen leerbehoefte. De tijdsinvestering bedraagt tenminste vier dagdelen. Van elke stage wordt een verslag gemaakt.

Verbeterproject

Elke deelnemer voert in haar/zijn eigen werksituatie een klein project uit dat tot doel heeft het persoonlijk handelen of het handelen van het team waarvan zij/hij deel uitmaakt met betrekking tot palliatieve zorg te verbeteren. Dit project is geen onderzoek. Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie wordt gebruik gemaakt van bekende kwaliteitsinstrumenten. Van dit project wordt een verslag gemaakt en een posterpresentatie.

Eindverslag leerproces

Door middel van het maken van een eindverslag krijgt de deelnemer inzicht in haar/zijn leerproces en de vorderingen daarin. 

Toets

Aan het einde van de opleiding maken de deelnemers een schriftelijke toets. De eindtoets is onderdeel van de diplomavoorwaarden.

Ga naar de inhoud